ALGEMENE VOORWAARDEN | REMCOSMITS.NL

Written By :

Category :

Sociale Media Content

Posted On :

Share This :

Algemene Voorwaarden Remco Smits
Boschweg 61.11 5481EC te Schijndel
Telefoonnummer: 0612345678 // E-mailadres: Info@Remcosmits.nl
KvK-nummer: 77920392 // Btw-nummer: NL003261117B86

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die een dienst of product afneemt van de Ondernemer.
Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud.
Ondernemer: Remco Smits.
Product: Alle werkzaamheden, (Eind)producten, materialen die de Ondernemer in het kader van zijn dienstverlening levert aan de Klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer
  en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Ondernemer en Klant.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt door de Ondernemer
  uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van de Klant binden de
  Ondernemer slechts voor zover de Ondernemer die algemene voorwaarden
  uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 – Wijze van totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend. De Ondernemer is te allen
  tijde gerechtigd een aanbieding in te trekken. De Ondernemer is slechts gebonden
  aan een niet ingetrokken aanbieding indien deze door de Klant schriftelijk is aanvaard.
 2. Als de Klant aan de Ondernemer gegevens, tekeningen, instructies en andere informatie
  verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan en zal
  de Ondernemer zijn aanbieding hierop baseren.
 3. Tenzij anders vermeld, is een ingediende opdracht van de Klant onherroepelijk.
 4. De Ondernemer heeft het recht om een bestelling of opdracht zonder opgaaf van
  redenen te weigeren.
 5. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Ondernemer
  of respectievelijk de Klant van het aanbod van de andere partij.
 6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 7. De Klant erkent dat de werkzaamheden die de Ondernemer voor de Klant verricht
  maatwerk zijn waarvoor de wettelijk bedenktijd (herroepingsrecht) niet geldt. Mocht de
  wettelijke bedenktijd toch gelden, dan dient de Klant uiterlijk binnen 14 dagen zich
  hierop te beroepen middels een schriftelijk bericht aan de Ondernemer. Op verzoek van
  de Klant zal de Ondernemer het modelformulier voor herroeping toezenden.

Artikel 4 – De overeenkomst en uitvoering werkzaamheden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Ondernemer zijn werkzaamheden
  verrichten op normale werkdagen tussen 9:00 – 17:00 uur.
 2. (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen
  afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen de Ondernemer naar zijn
  beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren.
 3. De Ondernemer zal redelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van zijn
  werkzaamheden. Tenzij expliciet anders overeengekomen betreffen de verplichtingen
  van Ondernemer verplichtingen tot het verrichten van een bepaalde inspanning
  (inspanningsverplichting) en geen verplichtingen tot het behalen van een bepaald
  resultaat (resultaatsverplichtingen).
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Ondernemer
  kenbaar heeft gemaakt.
 5. Tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen, geeft de Ondernemer geen enkele garantie.

Artikel 5 – De prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen in euro’s, exclusief BTW en andere belastingen, en exclusief leverings- en
  verpakkingskosten.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de
  kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan heeft de Ondernemer het recht de prijs
  zodanig aan te passen dat deze factoren op een billijke wijze zijn verdisconteerd.
 3. Indien de Ondernemer werkzaamheden dient te verrichten anders dan tussen
  9:00 – 17:00 uur op normale werkdagen, is hij gerechtigd extra kosten aan de Klant
  in rekening te brengen.
 4. Facturen worden door Klant betaald volgens de op de factuur vermelde
  betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal betalingen binnen
  dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum dienen te geschieden.
 5. Indien de Klant zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is de Klant van rechtswege
  in verzuim en is de Ondernemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf
  de factuur-vervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand.
  Het voorgaande laat alle andere rechten van de Ondernemer onverlet.
 6. Indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de Ondernemer gerechtigd
  de uitvoering van al haar verplichtingen uit de overeenkomst en alle verdere met de
  Klant gesloten overeenkomsten op te schorten.
 7. De Klant dient klachten met betrekking tot de facturen in te dienen binnen veertien (14)
  kalenderdagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Klant het recht verliest om
  te klagen over de facturen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van de Ondernemer totdat alle
  bedragen die de Klant verschuldigd is volledig aan de Ondernemer zijn voldaan.
 2. Rechten worden in voorkomend geval aan de Klant steeds verleend of overgedragen
  onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig
  en volledig betaalt.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Klant verleent aan de Ondernemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en
  royalty vrije licentie om de materialen die de Klant aan de Ondernemer ter beschikking
  stelt te gebruiken en te bewerken.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met of voortvloeiend uit het werk van de
  Ondernemer komen uitsluitend toe aan de Ondernemer.
 3. De ruwe beelden en/of bronmaterialen kunnen niet kosteloos ter beschikking worden gesteld en zijn eigendom van de Ondernemer. Tegen een overeen te komen vergoeding kan een selectie van de ruwe beelden en/of bronmateriaal te beschikking worden gesteld.
  De beelden dienen persoonlijk opgehaald te worden. Eisen hiervoor zijn een ”nieuw” gekochte SSD met een minimaal vrije ruimte van 2TB.
 4. De klant krijgt een eeuwigdurende licentie om het Product te gebruiken voor het doel waarvoor het Product door de
  Ondernemer is gemaakt. Behalve voor het gebruik zoals hiervoor beschreven is het de Klant niet toegestaan het Product (gedeeltelijk) te gebruiken, distribueren, bewerken, imiteren of te registreren, tenzij met schriftelijke toestemming van de Ondernemer.
 5. Het is de Ondernemer toegestaan het Product in zijn portfolio te gebruiken, en te gebruiken als basis voor producten voor andere klanten.
 6. Het is de Ondernemer toegestaan de naam van de Klant te vermelden voor marketingdoeleinde.

Artikel 8 – Opzegging

 1. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet vroegtijdig
  opzeggen of beëindigen.
 2. Een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt automatisch verlengd
  voor onbepaalde tijd, tenzij beëindigd of opgezegd door de Klant of de Ondernemer
  met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.
 3. De Klant en de Ondernemer kunnen een Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd te
  allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste [één] maand.
 4. De Ondernemer kan overeenkomsten ten alle opzeggen als:

  A. de Klant enige bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden schendt
  die nog kan worden hersteld, maar waar de Klant in gebreke blijft de
  desbetreffende verplichting binnen 15 kalenderdagen na schriftelijke
  kennisgeving door de Ondernemer alsnog correct uit te voeren;

  B. de Klant enige bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden
  schendt die niet meer kan worden hersteld;

  C. indien de Ondernemer gerechtvaardigde twijfel heeft dat de Klant zijn verplichtingen
  niet meer kan nakomen, in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien
  die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen
  van een verplichting van de Ondernemer, of indien sprake is van opzet of bewuste
  roekeloosheid van de Ondernemer.
 2. Aansprakelijkheid van de Ondernemer voor indirecte schade, waaronder begrepen
  gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
 3. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door
  de Klant aan de Ondernemer verstrekte onjuiste informatie, en de Klant vrijwaart de
  Ondernemer tegen eventuele aanspraken van derden.
 4. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.
  Onder overmacht wordt tevens verstaan: ziekte en storingen bij de Ondernemer,
  transportproblemen, weersomstandigheden.

Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij
derden waarvan de Ondernemer gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 1. De totale aansprakelijkheid van de Ondernemer is in alle gevallen en voor iedere
  vorm van schade beperkt tot de factuurwaarde onder de overeenkomst tussen de
  Klant en de Ondernemer.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat
  de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
  ingediend bij de Ondernemer.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van
  30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
  Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Klant dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht
  in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is
  voor geschilbeslechting.
 5. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de
  datum waarop de Klant de klacht bij de Ondernemer indiende aanhangig worden gemaakt.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met
  uitzondering van het bepalingen betreffende rechtskeuzes en conflicten van recht.
  Het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten.

Algemene Voorwaarden Remco Smits
Boschweg 61.11 5481EC te Schijndel
Telefoonnummer: 0612345678 // E-mailadres: Info@Remcosmits.nl
KvK-nummer: 77920392 // Btw-nummer: NL003261117B86